Agencja zatrudnienia

"Jesteśmy agencją zatrudnienia "

certyfikaty do pobrania


 
Działanie 08.04

 

Informacje o projekcie


Projekt „Znajomość języka angielskiego szansą na pracę i rozwój” realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki „Karol” z siedzibą w Starachowicach, ul Radomska 29/101, w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 08.04 – „Kształcenie ustawiczne osób dorosłych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji z języka angielskiego przez min. 80% wśród 90 osób powyżej 50 roku życia, pracujących, uczących się lub zamieszkujących w obszarze powiatu skarżyskiego i starachowickiego w  woj. świętokrzyskim, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem swoich kompetencji w obszarze języka angielskiego.

Założenia projektu:

  • przeprowadzenie kursów z języka angielskiego - projekt przewiduje udział 90 osób w kursie na poziomie A1 (60 godzin szkoleniowych) a następnie udział w kursie na poziomie A2 (60 godzin szkoleniowych).
  • Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/na do wzięcia udziału w obydwu ścieżkach szkoleniowych (A1 i A2). Łącznie Uczestnik/czka weźmie udział w 120 godzinach kursu języka angielskiego.
  • Szkolenia odbywać się będą w od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych lub w soboty, godzinach przedpołudniowych, w zależności od preferencji Uczestników/czek projektu.
  • Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy 10 osobowe.
  • Uczestnicy/czki otrzymają materiały szkoleniowe z ćwiczeniami do nauki na poziomie A1 oraz  na poziomie A2.
  • Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest egzamin certyfikujący TOEIC Bridge.

Planowane efekty:

Zdobycie nowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez Uczestników/ Uczestniczki projektu, co doprowadzi do zdobycia nowych kwalifikacji.


Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych w na obszarze realizacji projektu, spowoduje wzrost szans na zatrudnienie lub awans zawodowy uczestników/czek projektu.

Dzięki udziałowi w projekcie wśród Uczestników/czek projektu wzrosną możliwości na rynku pracy, poszerzą się horyzonty, staną się oni bardziej atrakcyjni wśród potencjalnych, nowych pracodawców.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.01.2020

Obszar realizacji: woj. świętokrzyskie (powiaty: starachowicki, skarżyski, ostrowiecki)


Wartość projektu: 218 967,75 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 186 122,59 zł

Wkład z budżetu państwa: 10 948,36 zł


 


 

do pobrania


Regulamin

Regulamin (zmieniony)

Ankieta rekrutacyjna


 
do pobrania

INFORMACJA N/T REKRUTACJI DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach”

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn.: „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 08: „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 08.05: „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”, Poddziałanie 08.05.01: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz rozwoju CKZiU”, został rozpoczęty proces rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach do uczestnictwa w projekcie.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy odbędą 120 godzin zajęć nauki języka angielskiego lub niemieckiego oraz 48-godzinne warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich. Po zakończeniu kursu językowego każdy uczestnik przystąpi w ramach realizacji projektu  do egzaminu zewnętrznego:   z języka angielskiego TOEIC Bridge, z języka niemieckiego WiDaf Basic. 50% uczestników będzie miała możliwość przystąpienia do egzaminu Cambridge BEC1.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły lub w biurze Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Turystyki „KAROL” , w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 29, pok. 101, w terminie:

- uczniowie klas 4-tych  -  do  9 września 2016 r.,

- uczniowie klas 1-3       -  do  23 września.

Zgłoszenia są przyjmowane na przygotowanych formularzach - ankietach rekrutacyjnych, dostępnych na stronie internetowej lub w  biurze projektu  pod  w/w  adresem.

Rozpoczęcie zajęć dla uczniów klas 4-tych przewidywane jest na połowę września, uczniów klas  2-ich  i 3-ich  w październiku , natomiast klas 1-ych na przełomie listopada i grudnia.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w „Regulaminie udziału w projekcie”, który jest również dostępny na niniejszej stronie internetowej - www.karol.fc.pl oraz  w biurze projektu.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych - uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach do składania swoich ankiet rekrutacyjnych i do udziału w realizacji projektu.Ankieta rekrutacyjna dla ucznia pełnoletniego

Ankieta rekrutacyjna dla ucznia niepełnoletniego

 


Strona 1 z 6
Copyright ©  dowolny link uzytkownika     Templates Joomla